Rekonstrukce činžovního domu a zástavba proluky Lysá n.Labem

akce: rekonstrukce a dostavba nájemního domu v památkově chráněném prostředí 

místo: ul. Sojovická 439, Lysá nad Labem, okr. Nymburk

datum: listopad 2019


o k o l n o s t i

Předmětem této studie je návrh celkové rekonstrukce a přístavby původně historického nájemního domu v Lysé nad Labem. Dům se nachází na hlavní páteřní ulici směřující z nedalekého hlavního Náměstí Bedřicha Hrozného západním směrem do Sojovic. Dnes se jedná bohužel o velmi frekventovaný průtah městem, včetně nákladní automobilové dopravy. Předpokládáme však nápravu současné situace v podobě zbudování obchvatu historického jádra města.


Záměrem investora je celková rekonstrukce původního domu a jeho nová dvoupodlažní přístavba v uliční levé (volné) části pozemku. Rovněž využití podkroví pro obytné účely - navýšení bytové kapacity domu. S tím souvisí návrh zvýšení hřebene/římsy o cca 1m, čímž bude možné využít celý půdorys podkroví.


Stávající objekt má v současné době zcela nehistorickou tvář, vzniklé patrně při renovaci v 60. letech minulého století. Zejména nová trojdílná okna zcela nerespektují tradiční historickou okenní proporci převýšeného obdélníku 2:1, rovněž břízolitová omítka je zcela nepůvodní. Ze stejné doby zřejmě pochází nepovedená přístavba objektu zádveří ke schodišťovému traktu.


n á v r h

Návrh rekonstrukce a přístavby je postaven na kontrastu starého a nového.


Stávající objekt bychom rádi navrátili do historické podoby, byť, pro neexistenci původních plánů či dobových fotografií, spekulativní. Uliční fasádě navracíme převýšenou proporci oken a okna do místností zdvojujeme pro dostatek světla v interiéru. Kolem oken na vnější straně navrhujeme zkosené šambrány jako reminiscenci tušených původních šambrán. Prázdný prostor nad původní římsou vzniklý navýšením hřebene/koruny obvodové zdi vyplňujeme pomocí tradičních obdélníkových lizén. Břízolitová omítka bude odstraněna a nahrazena omítkou reflektující tradiční historické postupy. Bude vytvořena nová oblouková římsa. Střecha bude opatřena novou keramickou režnou krytinou. Do ulice jsou navržena větší střešní okna se stíněním pro dostatečné prosvětlení interiéru - ze zákresů a logiky perspektivy je jasné, že reálně nebudou odnikud vidět. Oproti tomu do dvora (pohledově exponovanější části střechy) jsou navrženy jen malé historické "padáčky".


Nová část/přístavba je navržena analogicky ke staré, ale v soudobém tvarosloví. Okna (dřevěná) budou v líci fasády, bez šambrán. Vstup do objektu/dvora bude nově navrženým obloukovým vjezdem. Ten bude na fasádě vyvažován motivem velké zkosené šambrány na okně z hlavní obytné místnosti v patře. Nad vjezdem a oknem v patře (v místě zvýšené atiky) navrhujeme malou zasklenou kapličku, která by mohla být pojednána opět jednoduše soudobě (např. reliéf/silueta Madony). Střecha je navržena jako sedlová s klínovým, lehce zapuštěným, nasednutím do valbové střechy staré části - hřeben nové části je cca o 0,5m níže. Krytina by měla být rovněž keramická režná, ale v tmavším odstínu - pro odlišení od staré části objektu. Omítku navrhujeme shodnou se starou částí, jen v lehce jiném (tmavším) odstínu - např. stará část více "písková" (okrová), nová více "cementová" (šedá). Okapní žlab navrhujeme nadřímsový, svody budou zapuštěny do drážek/nut ve fasádě podporující svislé členění dle historické parcelace. Vrata do průjezdu budou klasická dvoukřídlá s brankou a proskleným nadsvětlíkem.


Dispoziční řešení staré části podporuje původní členění s příčným chodbovým traktem, původní nevhodné příčky budou vybourány. Nové příčky reflektují prostorové podmínky šikmých štítových stěn. Vzniká tak živá "historická" neortogonální dispozice. Nová část tento princip přejímá pro přirozené splynutí se starým.